صفحه نخست » سایر طرح های توجیهی  » طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک

طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک

فرمت : pdf | حجم : ∞ | صفحات : ∞

موضوع : طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک

 

 

 

 

 

 

ظرفیت پیشنهادی طرح ١٢٠٠ تن
موارد کاربرد
حلال در صنعت رنگ و جوهر، حلال فرایند، حلال در
تولید چسب و درزگیر، آماده سازی چرم
مواد اولیه مصرفی عمده متانول، اسید استیک، اسید سولفوریک، کربنات سدیم
– – – ( کمبود محصول (سال ١٣٩٢
اشتغال زایی (نفر) ۲۶

 

 

واکنش یک الکل با اس ید کربوکس یلیک (اسید آ لی) را که منجر به تو لید ترک یبی به نام استر م ی شود، استر ی
شدن م ی نامند. واکنش استر ی شدن، واکنش ی است تعادلی که در حضور مقادیر کم اس یدهای معد نی انجام
می شود و با تولید آب همراه است.
م ی باشند. استر، بمعن ی اتر اس ید است که گاه ی به ج ای آن R-CO-OH استرها ترک یبهایی با فرمول ک لی
واژه اتوسل بمعن ی نمک فرار را بکار م ی برند. استرها غالبا فرار و معطرند و بو ی خوش ایند بس یاری از گلها و
میوه ها ، بعلت وجود استر در آنهاست . مثلا استات ایزوپنتیل ، بو ی موز و والر ات ایزوپنتیل ، بوی س یب دارد.
بوی بد کره فاسد (کره ترش شده ) بعلت وجود اس یدبوتیریک در آن است . از واکنش این اس ید با ا تیل الکل ،
استر بوتانات اتیل بدست می آید که دارای مزه و طعم خوشایند آناناس است.
خیلی از استرها مانند استات ا تی ل و استات بو تی ل بعنوان واکنشگر و ی ا حلال و نرم کننده رز ینها در
آزمایشگاهها و صنعت مورد استفاده قرار م ی گیرند. همچنین چر بی و روغ ن ها و مومهایی که در طبیعت یافت
می شوند، حاوی استرهائی با جرم مولکولی بالا می باشند که به لیپید معروفند.

اولین و قد یمی ترین روش سنتز استرها ، واکنش اس یدهای آ لی با الکل ها در حضور اس ید معد نی (معمولا
اسید سولفور یک) بعنوان کاتا لیزور م ی باشد. با این روش ، م ی توان خ یل ی از استرها را بطور مستق یم سنتز
م ی نامند. روشهای د یگری نیز برای تولید استر وجود دارد. برای (Fisher) نمود که این روش را واکنش ف یشر
نمونه ، الکلها و آلکانه ا با کلرواسیدها واکنش می دهند و استر مربوطه را تولید م ی نمایند و ی ا نمکه ای دی
آزونیوم ، اس یدهای کربوکس یلی را به استره ای مربوطه تبد یل م ی کنند . ولی واکنش فیشر عمومی تر ین روش
تولید استر می باشد. واکنش استری شدن را در حالت کلی می توان بصورت زیر نشان داد:

 

R-CO-OŔ + O۲H < – – – –> R-CO-OH + Ŕ-OH

 

 

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، دانلود فوری فایل و دریافت لینک دانلود فایل در ایمیل شما.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright pnu2.ir 20014-2015.